Monthly Archive: May 2017

Gốc tự do

Là phân tử hay một phần của nó có một điện tử (electron) tự do trên vòng phân tử hay vòng ngoài của nguyên tử. Sản phẩm của chúng là tạo ra các gốc tự do – đó là các…
Read more