Đánh giá rủi ro môi trường

Theo định nghĩa được đưa ra bởi Crawford & Company (2016) thì rủi ro môi trường là các mối đe dọa thực tế hoặc tiềm ẩn tác động lên các sinh vật sống và môi trường thông qua nguồn nước thải, khí thải, chất thải, hoặc gây suy giảm tài nguyên v.v… do hoạt động của một đơn vị. Điều này đồng nghĩa với việc các nguy cơ thuộc về rủi ro môi trường luôn hiện hữu cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và luôn không chắc chắn. Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, đặc biệt là cán bộ trực tiếp công tác trong lĩnh vực môi trường có được những kỹ năng cần thiết, các biện pháp ứng phó phù hợp, thì việc hiểu rõ bản chất và có kỹ năng đánh giá rủi ro môi trường là vấn đề quan trọng hàng đầu.
Trên thực tế, yêu cầu đánh giá rủi ro môi trường đã trở thành yêu cầu bắt buộc ở các nước phát triển và  được thực hiện bài bản theo các phương pháp nhất quán với các giải pháp quản lý thống nhất nhằm hạn chế việc xảy ra sự cố và có biện pháp ứng phó kịp thời, phù hợp trong trường hợp sự cố xảy ra. Thông qua việc thực hiện đồng bộ các phương pháp: thống kê và xử lý số liệu, đánh giá phát thải (đánh giá nhanh), liều lượng và đáp ứng, mô hình hóa, phân tích chuỗi sự kiện sẽ góp phần đưa ra các đánh giá chính xác nhất, đảm bảo độ tin cậy cao về rủi ro môi trường.
Sau đánh giá, dựa trên cơ sở các nhân tố kỹ thuật, kinh tế, an toàn môi trường, các vấn đề xã hội và các khả năng tổ chức, các chiến lược quản lý rủi ro được lựa chọn theo một trong 5 hướng sau (Crandfield University, 2011): 
1. Kết thúc: loại bỏ nguồn ô nhiễm; 
2. Giảm thiểu: phòng ngừa, hiệu chỉnh và hướng dẫn; 
3. Chuyển nhượng thông qua bảo hiểm, hợp đồng chuyển nhượng và hỗn hợp; 
4. Khai thác: thăm dò các cơ hội trong tiếp cận rủi ro; 
5. Chấp nhận rủi ro.
Đối với nước ta hiện nay, công tác đánh giá rủi ro môi trường mới chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu tiếp cận theo các mô hình của các nước phát triển và chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Do đó, các đánh giá này thường chỉ dựa trên sự cảm tính của chuyên gia nên rõ ràng không mang tính chính xác, đặc biệt trong các trường hợp khi nguyên nhân chính của rủi ro là sự cố của hệ thống công nghệ sản xuất làm các nguồn phát thải chất ô nhiễm tăng đột biến. Chính vì vậy, trong tương lai, các cơ quan chuyên trách cần phối hợp chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia để hoàn thiện và nâng cao năng lực của công tác đánh giá rủi ro môi trường. Từ đó đề xuất phương hướng, biện pháp nhằm áp dụng mô hình đánh giá rủi ro phù hợp nhất với điều kiện và hoàn cảnh thực tế, từng bước hỗ trợ hiệu quả cán bộ hoạt động trong lĩnh vực môi trường để góp phần bảo vệ cũng như nâng cao chất lượng môi trường sống.
Xem thêm: 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *