Đánh giá rủi ro môi trường

Thời gian trở lại đây, tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Đứng trước các mục tiêu về phát triển bền vững thì công tác đánh giá rủi ro môi trường cần phải được thực hiện thường xuyên, chính xác và dựa trên cơ sở pháp lý hiện hành.
Theo các tài liệu khoa học  đã được công bố thì “đánh giá rủi ro môi trường (Environmental Risk Assessment (ERA)) liên quan đến việc đánh giá định tính, định lượng  của rủi ro đến sức khỏe con người và môi trường do sự hiện diện hoặc sử dụng các vật chất gây ô nhiễm. Việc cung cấp mô hình đánh giá cụ thể trong việc đánh giá rủi ro môi trường là ột công cụ khoa học được sử dụng để dự đoán các mối nguy hại đối với sức khỏe con người và môi trường”. Về mặt ý nghĩa thực tế, công tác đánh giá rủi ro môi trường giúp các nhà ra quyết định cân bằng lợi ích giữa kinh tế – xã hội và môi trường. Nói cách khác đây là việc làm thiết thực nhằm thực hiện các mục tiêu hàng đầu của chương trình quốc gia về phát triển bền vững, đóng góp và xu thế chung trên phạm vi toàn cầu.
Đối với nhiều nước phát triển như Úc, My, Canada,… thì khái niệm và phương pháp đánh giá rủi ro môi trường không còn xa lạ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nền kinh tế – xã hội mới đạt được những thành tựu ban đầu như Việt Nam thì cần xây dựng một khung pháp lý, một mô hình và có các phương pháp đánh giá môi trường phù hợp.
Công tác đánh giá rủi ro môi trường luôn được thực hiện bởi các chuyên gia và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất xả thải ra môi trường và người dân với vai trò vừa là cộng đồng sinh hoạt có tham gia xả thải vừa là người chịu ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất khi xảy ra các rủi ro môi trường. Do đó, các phương pháp để đánh giá rủi ro môi trường được hiểu là các kỹ thuật nhằm đánh giá một cách có hệ thống các tác động có hại thực tế hay tiềm tàng của các chất ô nhiễm lên sức khỏe của thực vật, động vật hay toàn bộ hệ sinh thái. Người làm công tác ERA cần phải trả lời được các câu hỏi như:
 
  • Khả năng gây tổn hại của các ô nhiễm ở mức độ như thế nào?
  • Mục đích của thực hiện đánh giá rủi ro môi trường là xác định con người hay các yếu tố môi trường bị tác động tổn hại bởi ô nhiễm đất, nước và không khí? 
Khi trả lời được các vấn đề trên, người quản lý hoặc chuyên gia trong lĩnh vực môi trường sẽ có quyết định phù hợp về việc quản lý các rủi ro trong vùng có liên quan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *