Tìm hiểu về lớp học kế toán trưởng

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển về nhiều kĩnh vực, sự hội nhập quốc tế dẫn đến các yêu cầu về trình độ lao động ngày càng tăng. Kế toán được hiểu là công việc xác định, ghi chép, tổng hợp và báo cáo tình hình kinh tế cho người ra quyết định và kế toán trưởng là những người trưởng bộ phận kế toán. Đây là một trong những công việc yêu cầu sự chính xác rất cao, và theo luật kế toán thì yêu cầu kế toàn trưởng phải được đào tạo chuyên môn có bài bản. Dựa vào nhu cầu mà các lớp kế toán trưởng đã được mở ra đào tạo chuyên môn một cách chuyên nghiệp nhất có thể đạt tất cả những yêu cầu gắt gao của doanh nghiệp.
Kế toán trưởng là công việc như thế nào?
Kế toán trưởng là những người đứng đầu bộ phận kế toán của doanh nghiệp, xí nghiệp, đơn vị, cơ sở,…là người chịu trách nhiệm chính và tham mưu cho lãnh đạo về các kế hoạch tài chính, quy mô tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm quản lí tất cả các kế toán viên bao gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, và là người sẽ hướng dẫn chỉ đạo các kế toán viên sao cho các công việc được hoàn thành tốt nhất.
Chức năng của kế toán trưởng 
 • Là vị trí quản lí vậy nên phải có trách nhiệm giúp đỡ tạo điều kiện cho các nhân viên dưới quyền hoàn thành công việc chuyên môn.
 • Điều tra, giám sát tất cả việc dùng nguồn tài chính của doanh nghiệp sao cho đạt các yêu cầu của pháp luật hiện hành và phù hợp với cơ cấu và đặc trưng hoạt động của doanh nghiệp.
 • Là người tổ chức kiểm kê tài sản, nguồn tài chính có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đưa ra dự báo nguồn tài chính của doanh nghiệp và các dự báo cho lãnh đạo về các rủi ro buôn bán và các sai phạm về pháp luật.Chịu trách nhiệm giải quyết các vần đề thất thoát tài chính, mất mát tải sản của doanh nghiệp.
 • Đưa ra kế hoạch và phương án thu hút nguồn đầu tư.
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng về tín dụng. Đảm bảo các nguyên tắc kế toán, nguyên tắc quỹ và các nguyên tắc khác.
Điều kiện tham gia khóa học
 • Là các cán bộ đang hoạt động tại các phòng kế toán của các doanh nghiệp, xí nghiệp, đơn vị,cơ sở.
 • Là học viên đã qua lớp kế toán tổng hợp
 • Trưởng phó phòng kế hoạch tài chính- kế toán, chuyên viên, sinh viên đã tốt nghiệp, hoặc cán bộ quản lí có biết kế toán.
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm chính, trung thực có ý thức tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Có chuyên môn nghề nghiệp, Tốt nghiệp Đại học 2 năm, Cao Đẳng, Trung cấp 3 năm.